Крепеж и крепежная техника +38 (098) 317-97-75+38 (063) 454-40-69 Гидравлическое оборудование +38 (050) 504-43-18+38 (098) 317-97-75
+38 (050) 504-43-18 Гидравлическое оборудование

Договор оферта

Д О Г О В І Р  О ФЕ Р Т И

  Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ БУЛАТ, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора  Слєднік Андрія Олександровича, пропонує необмеженому колу осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Постачальник бере на себе зобов'язання поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити ,  (надалі – Товар), на умовах визначених в цьому Договорі.

1.2. Номенклатура, ціна, кількість Товару встановлюються в рахунках – фактурах Постачальника, які складаються на підставі замовлення Покупця. Сторони можуть погоджувати ціни, номенклатуру, кількість або інші умови поставки Товару в рахунках – фактурах які є невід’ємними частинами цього Договору і має силу Специфікації.

1.3. Постачальник має право постачати Товар окремими партіями, оформленими видатковими (товарними) накладними, а Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити такий Товар.

1.4. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України та за вимогою  зобов’язується надати необхідні документальні підтвердження здійснення виробництва та реальності здійснених господарських операцій.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товару проводиться окремими партіями протягом терміну дії Договору на підставі погоджених Сторонами замовлень Покупця (п. 2.2) та/або укладених Сторонами рахунках – фактурах (п. 2.3).

2.2. Після отримання від Покупця замовлення на Товар Постачальник надає Покупцю рахунок – фактуру, в якому визначає найменування, кількість, ціну Товару. Покупець протягом 5-ти (п’яти) робочих днів після отримання рахунку – фактури погоджує запропоновані Постачальником

умови поставки шляхом:

  • Здійснення передоплати вартості Товару в сумі згідно рахунку – фактури. Якщо в рахунку – фактурі встановлений строк оплати, то передоплата здійснюється в строк згідно рахунку - фактури; .
  • Фактичного отримання Товару, за умови його наявності на складі Постачальника, із наступною оплатою за Товар в строк згідно п. 5.3 Договору;
  • Термін постачання – 5 робочих дня з моменту зарахування грошових коштів на р/р Постачальника

2.3. Передача Товару за цим Договором здійснюється в місці, щодо якого досягнуто усної або письмової домовленості між Сторонами (склад перевізника, або склад Покупця).

2.4. Постачальник бере на себе зобов’язання здійснювати повні та своєчасні поставки Товару за всіма погодженими за цим Договором замовленнями Покупця, за умови відсутності заборгованості Покупця за цим Договором. У випадку порушення Покупцем строків оплати за отриманий Товар, Постачальник має право призупинити чергові поставки Товару до сплати боргу в повному обсязі.

2.5. Постачальник в терміни, встановлені нормами діючого законодавства України, складає податкові накладні, реєструє їх в Єдиному реєстрі податкових накладних.

2.6. Постачальник зобов’язується на дату виникнення податкових зобов’язань скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням наступних граничних строків: для податкових накладних складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. В податковій накладній в обов’язковому порядку має бути вказано код товару згідно з УКТ ЗЕД.

        Сторони погоджуються, що у випадку, коли після поставки товарів здійснюється зміна суми компенсації їх вартості, повернення коштів, товарів та/або залік заборгованості проводиться за письмовим зверненням Постачальника, і внаслідок такої зміни передбачається зменшення суми ПДВ на користь платника податку - Постачальника, то розрахунок коригування складається Постачальником і надсилається Покупцю за допомогою програмного забезпечення для електронного обміну податковими документами Модуль «М.Е. Doc IS Електронний документообіг», що використовується Сторонами для обміну інформацією з сервером ДПС.

Покупець зобов'язаний зареєструвати розрахунок коригування з від'ємним значенням, одержаний від Постачальника в порядку та терміни відповідно до чинного законодавства України, та надати останньому (за допомогою вказаного вище програмного забезпечення) зареєстрований розрахунок коригування.

          У випадку порушення умов даного пункту (нереєстрації або несвоєчасної реєстрації відповідної податкової накладної) Постачальник впродовж 10 календарних днів (рахуючи з граничного терміну реєстрації відповідної податкової накладної) сплачує Покупцю штраф у розмірі суми ПДВ, яка відображена у незареєстрованій податковій накладній.

          У випадку порушення умов даного пункту Покупець впродовж 10 календарних днів (рахуючи з граничного терміну реєстрації відповідного розрахунку коригування) сплачує Постачальникові штраф у розмірі суми ПДВ, яка відображена у незареєстрованому або зареєстрованому з порушенням строків розрахунку коригування з від'ємним значенням.

           У разі не сплати Покупцем  штрафу, передбаченого вищезазначеним пунктом Договору у вказаний термін, Постачальник має право утримати суму штрафу із виплат, що підлягають до сплати Покупцем за умовами Договору. Підставою для утримання таких виплат стане одностороннє повідомлення Постачальника, направлене Покупцю. Відповідальність, передбачена у цьому пункті, застосовується до Покупця не залежно від його вини (умислу або необережності).          

3. УПАКОВКА ТОВАРУ

3.1. Упаковка Товару, який поставляється, повинна забезпечувати, за умови належного поводження з Товаром, схоронність Товару під час його транспортування та зберігання.

3.2. Товар передається в упаковці виробника.

4. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціна на Товар встановлюється Постачальником та погоджується із Покупцем шляхом надання йому рахунку-фактури до цього Договору.

4.2. Зміна цін на переданий Покупцю Товар, який був своєчасно та в повному обсязі оплачений,

не допускається.

 4.3. Загальна сума Договору складається із загальної вартості Товару, поставленого на підставі даного Договору.

5. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем на умовах передоплати 100% вартості Товару, якщо інші умови розрахунку не погоджені Сторонами.

5.2. Покупець здійснює передоплату шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Постачальника сум, зазначених у рахунках – фактурах на Товар в строки, зазначені в таких рахунках – фактурах. Постачальник не несе відповідальності за порушення умов поставки Товару за рахунками – фактурами, які не були своєчасно оплачені Покупцем.

5.3. У випадку відвантаження Товару без попередньої оплати, отриманий Товар повинен бути оплачений Покупцем у повному обсязі протягом 5-ти(п’яти) банківських днів з дати поставки Товару, якщо інші терміни оплати не погоджені Сторонами зокрема в рахунках – фактурах.

5.4. Оплата є такою, що відбулася, з моменту зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Постачальника в повному обсязі.

5.5. За письмовою згодою Сторін порядок розрахунків за цим Договором може бути змінено.

5.6. Сторони періодично здійснюють звірки взаєморозрахунків, при цьому Постачальник зобов’язаний оформити зі свого боку Акт звірки взаєморозрахунків та направити його Покупцеві в межах 5-ти (п'яти) робочих днів з моменту одержання ним вимоги Покупця.

6. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕХІД РИЗИКІВ ПО ТОВАРУ

6.1. Право власності на Товар та всі ризики, пов’язані із можливою його втратою, псуванням або пошкодженням, переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару згідно товаросупровідних  документів на Товар та отримання Постачальником відповідних довіреностей на отримання Товару.

                                                                                                                                                     7. ЯКІСТЬ                                        

7.1. Якісні характеристики Товару повинні відповідати державним стандартам та технічним умовам, що є чинним на території України для відповідної категорії Товару.

7.2. Якість Товару гарантується виробником, при умові дотримання Покупцем правил зберігання, монтажу та експлуатації Товару.

7.3. Постачальник гарантує якість товарів у цілому. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено договором або стандартами (технічними умовами) на основний виріб.

8. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

8.1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцю Товар у термін 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання передоплати на банківський рахунок Постачальника.

8.2. Умови поставки: автотранспортом або автоперевізником за рахунок Покупця або Постачальника за домовленістю, що додатково відображається в рахунках - фактурах.

8.3. Приймання – передача Товару по кількості та якості/комплектності Товару здійснюється представниками Сторін в місці поставки та оформлюється шляхом підписання накладних в 2-х оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), крім випадків поставки Товару на склад перевізника, де його приймає Покупець.

8.4. При отриманні Товару у перевізника уповноважений представник Покупця ставить підпис на вантажній декларації чи іншому документі про отримання вантажу. Перевірка Товару при цьому здійснюється Покупцем по кількості вантажних місць. Про виявлені розбіжності між даними про вантаж згідно документів та фактично отриманим вантажем, представник Покупця разом із перевізником складають відповідний акт, який в цей же день Покупець направляє Постачальнику. Перевірку Товару та його приймання по кількості та якості/комплектності (крім прихованих недоліків якості/комплектності) Покупець зобов’язаний здійснити на своєму складі не пізніше 14-ти робочих днів після отримання Товару від перевізника. Про приймання Товару уповноважений представник Покупця ставить свій підпис на накладних Постачальника, після чого один примірник такої накладної протягом 10 (десяти) днів повертається Покупцем Постачальнику разом із оформленою відповідно до чинного законодавства довіреністю на отримання Товару за накладною.

8.5. Датою поставки Товару є дата підписаної Сторонами накладної про приймання – передачу Товару. У випадку, якщо Покупець в порушення п. 8.4 Договору не надав Постачальнику належним чином оформлені із свого боку накладну та/або довіреність до цієї накладної, датою поставки Товару є дата отримання Товару (вантажу) згідно підписаної Покупцем вантажної декларації (чи іншого документу про отримання Товару (вантажу) у перевізника).

8.6. Про виявлені недоліки кількості чи якості/комплектності Товару, представники Сторін складають та підписують акт про недоліки (надалі – Акт) в 2-х примірниках – по одному для кожної Сторони. Якщо приймання Товару за кількістю та якістю/комплектністю здійснюється Покупцем за відсутності представника Постачальника та у випадку виявлення прихованих недоліків якості/комплектності Товару після його приймання, виклик Покупцем представника Постачальника для участі в складанні та підписанні Акту є обов’язковим. Виклик направляється Постачальнику факсом та поштою в день виявлення недоліків та повинен містити дані про характер виявлених недоліків та кількість Товарів, щодо яких такі недоліки мають місце. У випадку неявки представника Постачальника протягом більш як 2-х (двох) робочих днів з дня отримання виклику, Акт складається та підписується комісією представників Покупця у складі не менш ніж 2-х (двох) осіб, затверджується керівником Покупця та засвідчується відбитком його печатки, після чого протягом робочої доби надається Постачальнику.

8.7. Постачальник надає Покупцю, на кожну відвантажену партію Товару, наступні документи в оригіналі: рахунок – фактуру, видаткову накладну, товарно – транспортну накладну ( при умові самовивозу), сертифікати відповідності або технічний паспорт, якщо це передбачено законодавством.

9. ПРЕТЕНЗІЇ

9.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, інша Сторона має право висунути свої претензії, що повинні бути розглянуті іншою Стороною в термін, що не перевищує 15-ти робочих днів з дати одержання відповідної претензії.

9.2. Строки пред’явлення Покупцем претензій щодо Товару:

. щодо недоліків кількості – під час приймання – передачі Товару;

. щодо недоліків якості/комплектності – під час приймання – передачі Товару, за винятком

прихованих недоліків;

. щодо прихованих недоліків якості/комплектності – протягом п'яти днів з дати поставки Товару.

9.3. Претензії щодо товаросупровідної документації повинні бути пред’явлені Покупцем виключно під час приймання Товару.

9.4. У випадку порушення Покупцем порядку виявлення та фіксації недоліків згідно розділу «8» Договору, в т.ч. відсутності належним чином оформленого Акту, або у випадку недодержання Покупцем строків пред’явлення претензій згідно із цим розділом Договору, Постачальник має право відмовити Покупцю в задоволенні відповідних вимог.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин нездоланної сили, яким Сторона не могла запобігти розумними мірами. При цьому термін виконання відповідного зобов'язання відповідно відсувається на період дії таких обставин і їхніх наслідків.

10.2. До обставин нездоланної сили відносяться: повінь, пожежа, землетруси й інші явища природи, а також війна, воєнні дії, страйки, блокади, ембарго, заборони експорту, дії державних органів, прийняття нормативних актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору чи будь-які інші обставини надзвичайного характеру, яким Сторона не могла запобігти розумними заходами.

10.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

10.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Покупця від оплати вартості Товару, поставленого до їх виникнення.

10.5. Якщо обставини нездоланної сили будуть продовжуватися більш ніж шість місяців, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від цього Договору без обов'язку відшкодувати можливі збитки іншій Стороні .

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у відповідності із чинним законодавством України.

11.2. Якщо Постачальник поставить Товар чи його частину неналежної якості, Покупець має право вимагати:

. заміни Товару неналежної якості;

. повернення Товару неналежної якості Постачальнику і відповідного зменшення загальної вартості відповідної партії Товару.

11.3.В такому разі Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу. У разі усунення дефектів у виробі, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні виробу гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

11.4. У випадку несвоєчасної оплати вартості Товару Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочення.

11.5. У випадку несвоєчасної поставки Товару з вини Постачальника він сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми вартості невчасно поставленого Товару за кожен день прострочення. Постачальник не несе відповідальності за прострочення поставки, яке сталося з вини Покупця.

11.6. Виплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

11.7. У випадку невиконання Покупцем своїх зобов’язань за Договором, в т.ч. по прийманню та/або оплаті Товару, Постачальник має право затримати наступні поставки до моменту повного виконання Покупцем своїх зобов’язань.

                                                               

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони повинні вжити всіх можливих заходів щодо врегулювання будь-яких суперечок

і розбіжностей, що можуть виникнути при укладанні, виконанні чи припиненні дії цього Договору шляхом проведення переговорів.

12.2. Всі спори в межах цього Договору, врегулювання яких є не можливим шляхом проведення переговорів, передаються на вирішення до Господарського суду в порядку згідно чинного законодавства України.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набирає чинність з дня його підписання обома Сторонами та діє до “31” грудня 2021 року включно. Якщо протягом місяця до закінчення строку дії даного Договору жодна з Сторін     не надасть іншій Стороні письмове підтвердження припинення Договору, строк дії останнього вважається подовженим на один календарний рік на тих самих умовах, що не потребує укладення Сторонами будь-яких інших письмових документів. Така пролонгація Договору відбувається щоразу по закінченні чергового строку дії Договору, без обмежень кількості повторень.

13.2. Сторони не можуть відмовитися від виконання умов цього Договору і розірвати його

в односторонньому порядку, крім випадків, прямо передбачених умовами даного Договору.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Всі зміни та /або доповнення до цього Договору оформлюються письмово шляхом укладання Додаткових угод до цього Договору, які набувають чинності та стають складовими та невід’ємними частинами цього Договору після їх підписання Сторонами.

14.2. Всі документи, які стосуються виконання умов цього Договору (додаткові угоди, Акти, накладні тощо), є його складовими та невід’ємними частинами.

14.3. Будь – яка Сторона не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором іншим фізичним або юридичним особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

14.4. У випадку змін відомостей, що викладені в розділі 15 цього Договору, така Сторона зобов’язана негайно протягом 3-х (трьох) робочих днів письмово (факсимільне повідомлення, рекомендований лист) повідомити про це іншу Сторону.

14.5. Умови конфіденційності:

14.5.1. Уся інформація, що стосується укладення, виконання і припинення цього Договору

є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством України.

14.5.2. Протягом строку чинності цього Договору, а також протягом 3-х (трьох) років після його припинення, сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті укладення, виконання і припинення цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно використовувати таку інформацію.

  1. Даний Договір укладено в 2-х оригінальних примірниках – по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

14.7 Керівники сторін своїми підписами надають згоду на використання їх даних, що вказані в даному договорі, для подальшого складання документів та звітності по виконанню умов даного договору.

14.8 Керівники сторін ознайомлені зі своїми правами, які визначені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі й мету обробки даних по дному договору та осіб, які будуть обробляти дані для виконання умов даного Договору”.

14.9. Підписуючи цей Договір, Сторони підтверджують, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю».

У разі, якщо сума Договору буде більше 50 (п’ятдесяти) % чистих активів Постачальника або Покупця станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Постачальник або Покупець, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати іншій Стороні Договору завірену копію такої згоди на вчинення правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймаються виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю (рішенням засновника).

 

15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "ТД "БУЛАТ"

Юридична адреса: 02091,Київська область,

м.Київ, вул.Харківське Шосе,буд.172-Б,офіс 204

Тел.0983179775

Поштова адреса:84200, Донецька область,

м.Дружківка, вул.Солідарності 49-33

п/р UA603355480000026005053627017

в Ф-Я ДНІПР.КБ «ПРИВАТБАНК»

код 43638054,ІПН 436380526518

електронна пошта: slednikandrey@ukr.net